Sturehof Gäddfiskesällskap

SGS – Bara ett kast till!

SGS stödjer stolt Rädda en Gädda

Sedan ett par år tillbaka öronmärks en del av vår årliga medlemsavgift till gäddvårdande insatser. Som vi alla (utom berörda beslutsfattare) vet är inte bara vår älskade gädda i allvarlig fara, utan hela det känsliga ekosystemet i Östersjön. Hoten är många och ljusglimtarna få. Men även om vi inte kan lösa allt kan alla vi i SGS försöka göra något! Varje år beslutar vi var våra fonderade gäddvårdsmedel ska gå, baserat på där vi tror de gör nytta.

Efter att under ett par år ha sökt lämpliga initiativ har vi 2021 beslutat att skänka 10 000 kr till Sportfiskarnas projekt “Rädda en gädda”. Mer om det projektet här nedan:

Sedan mitten av 1990-talet har bestånden av gädda minskat kraftigt längs med Östersjökusten. Minskningen är tydligast vid kustområden som gränsar mot egentliga Östersjön. I många områden där gädda tidigare var mycket vanlig visar undersökningar att reproduktionen i princip har upphört. De flesta är överens om att orsaken är den storskaliga förändring av Östersjöns ekosystem som skett till följd av exploatering av grunda lekområden, överfiske och kraftig övergödning.

För att rädda gäddan kan man återskapa grunda våtmarker dit vuxna gäddor kan simma upp från havet för att leka. Ynglen ges sedan en skyddad plats att växa upp på. De återskapade våtmarkerna har visat sig så effektiva att de fått namnen gäddfabriker. Sportfiskarna har redan byggt gäddfabriker på ett 20-tal platser längs med ostkusten. Miljontals gäddyngel har simmat ut i havet från dessa.

Även andra praktiska åtgärder i kustmynnande vattendrag är nödvändiga för att rädda gäddan. Sportfiskarna arbetar dessutom för ett utökat skydd av kustens rovfiskar genom att ingripa mot exploatering av lek- och uppväxtmiljöer och genom förslag om fiskeregleringar.

För att fortsätta det framgångsrika arbetet inom rovfiskprojektet krävs det mer pengar. Därför är vi mycket tacksamma för stödet från Sturehof Gäddfiskesällskap.

Läs mer om rovfiskprojektet här: https://www.sportfiskarna.se/rovfisk

/ Styrelsen i Sturehof Gäddfiskesällskap